تقدیر نامه قرآنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تقدیر نامه دانشگاه شیخ بهایی

تقدیر نامه رتبه اوّل علمی و فرهنگی در دانشگاه

ویدئو معرفی مدیریت موسسه و خدمات

همایش بین المللی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات واقع در سالن اجلاس سران کشور های اسلامی ( 1393)

کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ( 2015) با همکاری دانشگاه اصفهان

کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ( 2014) از طرف دانشگاه های اصفهان و فردوسی مشهد و با مشارکت IEEE به عنوان بزرگ ترین مرجع بین المللی مقالات ISI

اوّلین کنفرانس ملّی مدیریت راهبردی خدمات